پیاده سازی برنامه حل کننده سودکو 9*9 با زبان c و gtk2-0

پیاده سازی برنامه حل کننده سودکو 9*9 با زبان c و gtk2-0
چند ماه پیش یک آموزش از جادی دیدم که با زبان c برنامه ای نوشت که پازل...