ساخت یک notification system عالی در svelte js

ساخت   یک notification system عالی در svelte js
آیا تا به حال خواسته اید با المان های html به کاربرانتون notification...