پیاده سازی Swagger,ApiVersion در web api core 3

پیاده سازی  Swagger,ApiVersion  در web api core 3
پیاده سازی Swagger,ApiVersion در نسخته core 3 کار دشواری است.ولی با...