بدهی فنی – Technical debt

هر کسی تمام تلاش خود را می کند تا بهترین کد را از ابتدا بنویسد. احتمال...