Python Examples part 1 | قسمت 1 چند مثال پایتونی

Python Examples part 1 | قسمت 1 چند مثال پایتونی
مثال ها همراه با عکس می تونید (ببینید، ضرر نمی کنید)? ترجمه انگلیسی هم...