چرا HTML و CSS زبان برنامه نویسی نیستند!!/؟

چرا HTML و CSS زبان برنامه نویسی نیستند!!/؟
چرا HTML و CSS زبان برنامه نویسی نیستند!!/؟