رفع مشکل نصب پکیجهای هم نام در winget( بروزرسانی)

رفع مشکل نصب پکیجهای هم نام در winget( بروزرسانی)
رفع مشکل نصب پکیجهای هم نام در winget