آشنایی با حملات XSS

آشنایی با حملات XSS
قبل از هر چیزی بگم که این فقط فقط جنبه آموزشی داره ومسئولیت استفاده ن...