اصول برنامه نویسی خوب - !YAGNI- شما به آن احتیاج ندارید!

اصول برنامه نویسی خوب - !YAGNI- شما به آن احتیاج ندارید!
آنقدر کد بزنید که لازم است نه بیشتر!