کمی کاوش در ماژول this پایتون

کمی کاوش در ماژول this پایتون
توسعه دهنده های پایتون در پشت صحنه چه کار می کنند!؟