سورس برنامه رمزنگاری و رمزگشایی فایل به زبان پایتون

امروز سورس برنامه رمزنگاری و رمزگشایی فایل ها رو که به زبان پایتون نوشتم رو در اختیارتون میذارم. امید وارم براتون مفید باشه.

برای شما

توجه: برای استفاده از سورس باید سه کتابخونه: pyAesCrypt و prettytable و colorama رو نصب کنید.

نحوه نصبشون هم خیلی آسونه فقط کافیه cmd رو بازکنید و با دستور cd به مسیر نصب پایتون برید و با دستور pip instal نصبشون کنید.

مثال:

1pip install colorama 

سورس

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344import os
import sys
import pyAesCrypt
from prettytable import PrettyTable
from colorama import init, AnsiToWin32, Fore, Back
#-------------------------------------------------------------------------
init(wrap=False)
stream = AnsiToWin32(sys.stderr).stream
bufferSize = 64 * 1024
password = ''"
#-------------------------------------------------------------------------
def clearScreen():
  os.system('cls')
#-------------------------------------------------------------------------
def empty(string)
  if not string or string.isspace()
    return True
  else:
    return False
#-------------------------------------------------------------------------
def printEnterAnyKey():
  print()
  changeForeColor(Fore.WHITE)
  res = input("Do you want to continue? (yes/no) ")
  if not res == 'yes':
  os.system("exit")
#-------------------------------------------------------------------------
def printText(msg):
  changeForeColor(Fore.WHITE)
  print(msg)

def printError(error):
  changeForeColor(Fore.RED)
  if not error:
    print("An Error Occurred!")
  else:
    print(error)

def printSucess(msg):
  changeForeColor(Fore.GREEN)
  print(msg)
#-------------------------------------------------------------------------
def getDesktopPath():
  return ("C:\\" + os.path.join(os.environ["HOMEPATH"], "Desktop"))
#-------------------------------------------------------------------------
def changeForeColor(color):
  print(color, end='', file=stream)
#-------------------------------------------------------------------------
def saveInDesktop():
  changeForeColor(Fore.YELLOW)
  res = input('Do you want to save key file in desktop? (yes/no) ')
  if res=='yes':
    return True
  else:
   return False
#-------------------------------------------------------------------------
def readTxtFile(path):
  return open(path, "rb").read()
#-------------------------------------------------------------------------
def encrypt():
  clearScreen()
  filePath = ""
  source = ""
  dest = ""
  global password
  changeForeColor(Fore.YELLOW)
  print("Encrypt Files".center(30, "-"))
  select = 0
  while select<1 or select>2:
    changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
    print()
    print("1- Encrypt File")
    print("2- Encrypt Folder Content (Files)")
    print()
    changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
    inp = input("Enter Option Number: ")
    print()
    if inp.isdigit():
      select = int(inp)
    if select<0 or select>2:
      continue

  if select==1:
    while not os.path.exists(filePath) or not os.path.isfile(filePath):
      changeForeColor(Fore.YELLOW)
      print("Enter a valid file path:")
      changeForeColor(Fore.WHITE)
      filePath = input()

    fileDir, fileName = os.path.split(filePath)
    source = filePath

    if fileDir.endswith("/") or fileDir.endswith("\\"):
      dest = fileDir + fileName + ".aes"
    else:
      dest = fileDir + "/" + fileName + ".aes"

  while empty(password):
    changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
    print()
    password = input("Please Enter Your Password: ")
    changeForeColor(Fore.WHITE)

  try:
    changeForeColor(Fore.YELLOW)
    print()
    print("Please Wait, Encrypting File...")
    pyAesCrypt.encryptFile(filePath, dest, password, bufferSize)
    printSucess("File Encrypted Sucessfully.")
    printError("Deleting {0}...".format(source))
    os.remove(source)
    printSucess("{0} Deleted.".format(source))
    print()
    changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
    print("Encrypting Complete.".center(30, "-"))
    print()
  except:
    printError("")
  printEnterAnyKey()

  if select==2:
    while not os.path.exists(filePath) or not os.path.isdir(filePath):
      changeForeColor(Fore.YELLOW)
      print()
      print("Enter a valid directory path:")
      changeForeColor(Fore.WHITE)
      filePath = input()
      table = PrettyTable()
      table.field_names = ["#", "Name"]
      counter = 1
      list_of_fad = os.listdir(filePath)
      for item in list_of_fad:
        current_path = ""
        if filePath.endswith("/") or filePath.endswith("\\"):
          current_path = filePath + item
        else:
          current_path = filePath + "/" + item

        if os.path.isfile(current_path):
          table.add_row([str(counter), os.path.basename(item)])
          counter += 1
          print(table)
          print()

    while empty(password):
      changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
      password = input("Please Enter Your Password: ")
      changeForeColor(Fore.WHITE)
      print()

  for item in os.listdir(filePath):
    current_path = ""
    if filePath.endswith("/") or filePath.endswith("\\"):
      current_path = filePath + item
    else:
      current_path = filePath + "/" + item
    source = current_path
    if os.path.isfile(source):
      dest = source + ".aes"
    try:
      changeForeColor(Fore.YELLOW)
      print("Please Wait, Encrypting File...")
      pyAesCrypt.encryptFile(current_path, dest, password, bufferSize)
      printSucess("{0} Encrypted Sucessfully.".format(item))
      printError("Deleting {0}...".format(item))
      os.remove(current_path)
      printSucess("{0} Deleted.".format(current_path))
      print()
    except:
      printError("")
      printEnterAnyKey()
      print()
    changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
    print("Encrypting Complete.".center(30, "-"))
    print()

#-------------------------------------------------------------------------
def decrypt():
  clearScreen()
  filePath = ""
  source = ""
  dest = ""
  global password
  changeForeColor(Fore.YELLOW)
  print("Decrypt Files".center(30, "-"))
  select = 0
  while select<1 or select>2:
  changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
  print()
  print("1- Decrypt File")
  print("2- Decrypt Folder Content (Files)")
  print()
  changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
  inp = input("Enter Option Number: ")
  print()
  if inp.isdigit():
    select = int(inp)
  if select<0 or select>2:
    continue

if select==1:
  while not os.path.exists(filePath) or not os.path.isfile(filePath) or not filePath.endswith(".aes"):
    changeForeColor(Fore.YELLOW)
    print("Enter a valid file path:")
    changeForeColor(Fore.WHITE)
    filePath = input()
    fileDir, fileName = os.path.split(filePath)
    source = filePath

    if fileDir.endswith("/") or fileDir.endswith("\\"):
      dest = fileDir + fileName
    else:
      dest = fileDir + "/" + fileName

    if source.endswith(".aes"):
      dest = source[0:-4]

    while empty(password):
      changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
      print()
      password = input("Please Enter Your Password: ")
      changeForeColor(Fore.WHITE)

      try:
        changeForeColor(Fore.YELLOW)
        print()
        print("Please Wait, Decrypting File...")
        pyAesCrypt.decryptFile(filePath, dest, password, bufferSize)
        printSucess("File Decrypted Sucessfully.")
        printError("Deleting {0}...".format(source))
        os.remove(source)
        printSucess("{0} Deleted.".format(source))
        print()
        changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
        print("Decrypting Complete.".center(30, "-"))
        print()
      except:
        printError("")
        printEnterAnyKey()
    if select==2:
      while not os.path.exists(filePath):
         changeForeColor(Fore.YELLOW)
         print()
         print("Enter a valid directory path:")
         changeForeColor(Fore.WHITE)
         filePath = input()
         print()

  table = PrettyTable()
  table.field_names = ["#", "Name"]
  counter = 1
  aes_counter = 0
  list_of_fad = os.listdir(filePath)
  for item in list_of_fad:
    current_path = ""
    if filePath.endswith("/") or filePath.endswith("\\"):
      current_path = filePath + item
    else:
      current_path = filePath + "/" + item
      if os.path.isfile(current_path) and filePath.endswith(".aes"):
        table.add_row([str(counter), os.path.basename(item)])
        counter += 1
        aes_counter += 1
    print(table)
    print()

    if aes_counter==0:
      print()
      printError("Files Not Found...")
      return

    while empty(password):
      changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
      password = input("Please Enter Your Password: ")
      changeForeColor(Fore.WHITE)
      print()

    for item in os.listdir(filePath):
      current_path = ""

    if filePath.endswith("/") or filePath.endswith("\\"):
      current_path = filePath + item
    else:
      current_path = filePath + "/" + item

     source = current_path
    if os.path.isfile(source) and filePath.endswith(".aes"):
      dest = source[0:-4]
    try:
      changeForeColor(Fore.YELLOW)
      print("Please Wait, Decrypting File...")
      pyAesCrypt.decryptFile(current_path, dest, password, bufferSize)
      printSucess("{0} Decrypted Sucessfully.".format(item))
      printError("Deleting {0}...".format(item))
      os.remove(current_path)
      printSucess("{0} Deleted.".format(current_path))
      print()
    except:
      printError("")
      printEnterAnyKey()
      print()

  changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
  print("Decrypting Complete.".center(30, "-"))
  print()
#-------------------------------------------------------------------------
def aboutMe():
  clearScreen()
  changeForeColor(Fore.YELLOW)
  print("About Me".center(30, "-"))
  changeForeColor(Fore.CYAN)
  print("Programmer: Javad Moradkhah")
  changeForeColor(Fore.LIGHTGREEN_EX)
  print("Date: 9 June 2020 | 1399/03/20")
  print("".center(30, "-"))

#-------------------------------------------------------------------------
def callFun(n):
  if n==1:
    encrypt()
  elif n==2:
    decrypt()
  elif n==3:
    aboutMe()
  elif n==4:
    os.system("exit")

#-------------------------------------------------------------------------
select = 0
while select<1 or select>4:
  os.system('cls')
  print(Fore.LIGHTRED_EX + 'Welcome To LFF (Lock Ficking Files)', file=stream)
  print()
  print(Fore.LIGHTGREEN_EX + '1- Encrypt Files', file=stream)
  print(Fore.LIGHTGREEN_EX + '2- Decrypt Files', file=stream)
  print(Fore.LIGHTGREEN_EX + '3- About Me', file=stream)
  print(Fore.LIGHTGREEN_EX + '4- Exit', file=stream)
  print()
  changeForeColor(Fore.LIGHTBLUE_EX)
  inp = input("Enter Option Number: ")
  if inp.isdigit() and (select>=1 or select<=4):
    select = int(inp)
    callFun(select)

موفق باشید

نویسنده مطلب: جواد مراد خواه

منبع مطلب

به فکر سرمایه‌گذاری هستی؟

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام، سرمایه گذاری را تجربه کن. همین الان میتونی با لینک زیر ثبت نام کنی و ۱۰ درصد تخفیف در کارمزد معاملاتی داشته باشی

ثبت نام و دریافت جایزه
ممکن است شما بپسندید
نظر شما درباره این مطلب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.