کامپایل و حفاظت از پایتون؛ Cython

کامپایل و حفاظت از پایتون؛ Cython
فرض کنید کد پایتون شما قرار است در محلی بکارگیری شود که مدیریت آن با ش...