همه حیوانات با هم برابرند اما بعضی‌ها برابرترند. برنامه نویس پایتون، انصرافی دانشگاه. www.mongard.ir