پدیده ای به نام کامپیوتر خواجه نصیر!

پدیده ای به نام کامپیوتر خواجه نصیر!
تجریه یک خواجه نصیری بعد از 4 سال. اگر میخواید تو دانشگاه کامپیوتر ب...