👨🏻‍💻 روزنوشت های یک گیک برنامه نویس، مدرس، مشاور ♻️ معتقد به کارما 🧛‍♂️ خون آشام اصیل❗️من مسئول حرفها و رفتارهایم هستم، اما مسئول برداشت شما از آنها نیستم