اساتید فعال در زمینه های هوش مصنوعی

اساتید فعال در زمینه های هوش مصنوعی
?پردازش تصویر و بینائی ماشینرضا صفابخشدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشک...