آموزش برنامه نویسی با ضمانت استخدام ( نقد کنید )

آموزش برنامه نویسی با ضمانت استخدام ( نقد کنید )
به نظر شما اهل فن بهتر نیست به جای اینکه فرد بره دانشگاه و کلی عمر و ه...